Algemene voorwaarden

Wanneer u een reisdienst reserveert via Travelcenter de Wit, gaat u akkoord met de voorwaarden van Travelcenter de wit en de voorwaarde van desbetreffende dienstverlener. Wij raden u aan deze voorwaarden voor het maken van de boeking goed door te nemen.

Voor onze Privacy Policy & Cookiebeleid verwijzen we u graag door: Privacy Policy & Cookiebeleid.

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de volgende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw boeking:

ANVR Reizigersvoorwaarden

Algemene vervoersvoorwaarden
Voorwaarden van de betreffende dienstverlener (reisorganisatie/verhuurmaatschappij etc.)
Wij zijn aangesloten bij de erkende brancheorganisaties ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Meer informatie over deze brancheorganisaties vindt u hier.

Bedrijfsgegevens
Travelcenter de Wit
Rekening nr: 10.50.78.999
BTW nr: NL801310507B01
KvK nr: 17082394

Travelcenter de Wit is onderdeel van:
Travelcenter Nederland B.V.
Meijerijstraat 1
5461 HK Veghel

1. Inleiding
1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met één of meer reizigers.
1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere reisdiensten zoals accommodatie, autoverhuur, pendelreizen per bus. Dit dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
1.3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term "definitieve boeking". Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij "cruisereizen", “lijndienst vervoerbiljetten met strikte voorwaarden m.b.t. annulering en/of wijziging” en bij zogenaamde “samengestelde reizen” die op het verzoek van de reiziger zijn samengesteld en/of zijn aangevraagd.
1.4. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de handelaar uitdrukkelijk anders vermeldt.

2. Informatie van de reisorganisator
2.1. De organisator, of namens deze, de doorverkoper heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten vertrekken.
2.2. De organisator kan aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan hen ook vragen om aan te tonen dat de reiziger dit heeft gedaan.
2.3. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4. Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van een organisator kan snel wijzigen. Als de reiziger later wil kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van de organisator staat.
2.5. De reiziger blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij de organisator bekend is, aan de reiziger bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

3. Informatie van de reiziger
3.1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem/haar aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
3.2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor een juiste uitvoering van de reis omtrent zijn/haar eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem/haar aangemelde groep reizigers.
3.3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekort schiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
3.4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan de reiziger bekend. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als men dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
4.2. Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten is de reiziger pas aan de overeenkomst gebonden nadat de organisator de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doet de reiziger een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat het aanbod van de organisator is geaccepteerd.
4.3. De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt de reiziger hiervan uiterlijk in kennis:

20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;
7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.
Heeft de reiziger al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.5

4.4. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan indien nodig ook nog na aanvaarding door de reiziger en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
4.5. In alle gevallen dat de reiziger recht heeft op terugbetaling van reeds door de reiziger verrichte betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
4.6. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

5. Wijzigingen door de reisorganisator
5.1. De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij de reiziger op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. De reiziger kan deze wijziging niet afwijzen.
5.2. Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt de organisator de reiziger daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt de reiziger of men de voorgestelde wijzigingen wil aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wil annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoelt in artikel 2.1.
5.3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deelt de reiziger de organisator niet later dan 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat men heeft besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat de reiziger de organisator onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur het besluit mee deelt. Als de reiziger niet binnen de gestelde termijn het besluit meedeelt, geldt dat de wijzigingen zijn geaccepteerd.
5.4. De organisator kan tot twintig dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan:

verhoging van de kostprijs van brandstof of;
verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of;
verhoging van belastingen of;
verhoging van over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelasting, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in haven en/of op vliegvelden.
De organisator kan in zijn aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. De reiziger heeft recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.
5.5. Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heeft de reiziger het recht deze verhoging af te wijzen en heeft de reiziger het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.
5.6. In afwijking van artikel 5.4 wijzigt de organisator de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en de reiziger de reissom ook daadwerkelijk betaald heeft.
5.7. Als de reiziger de wijzigingen niet aanvaardt en de organisator kan geen alternatieve reis aanbieden of als de reiziger deze niet aanvaardt, betaalt de organisator alle door de reiziger betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaard de reiziger het aangeboden alternatief wel, dan heeft men in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.

6. Hulp en Bijstand
6.1. De organisator biedt hulp en bijstand als de reiziger in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.
6.2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van de kant van de reiziger, dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor rekening van de reiziger. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.
6.3. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor de terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heeft de reiziger het recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat de reiziger de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

7. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid reisorganisator
7.1. De organisator zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en de reiziger de organisator daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt de organisator er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat de reiziger dit in redelijkheid niet van de organisator kan verlangen.
7.2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt de organisator voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat men hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt de organisator een passende prijsverlaging aan.
7.3. De reiziger heeft het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn met wat in de reisovereenkomst is afgesproken. Als het aangeboden alternatief van mindere kwaliteit is, kan de reiziger het alternatief afwijzen als de aangeboden prijsverlaging ontoereikend is.
7.4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden:

De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
De aard en klasse van de accommodatie;
De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met:

De samenstelling van het reisgezelschap;
De aan de organisator bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door de organisator geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden.
7.5. De reiziger mag een tekortkoming zelf verhelpen en heeft recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:
a. De reiziger de organisator er tijdig op heeft gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die men redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en de organisator deze tekortkoming niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, of als de organisator te kennen geeft dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen;
b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.
7.6. Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de organisator deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de overeenkomst kosteloos opzeggen. De reiziger heeft in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering. Dit onverminderd het recht op, als vervoer in de reis is inbegrepen, kosteloze repatriëring met gelijkwaardig vervoer.
7.7. De aansprakelijkheid van de organisator voor schade die de reiziger lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van de organisator. De organisator kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.
7.8. De organisator is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan de reiziger zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.
7.9. Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de organisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag de organisator de vergoedingen met elkaar verrekenen.

8. Rechten van de reiziger
8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meededelen.
8.1.2. De aanmelder, de reiziger en diegene die deze persoon vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
8.1.3. Op verzoek van de reiziger maakt de organisator deze kosten inzichtelijk en voorziet de reiziger als men daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

8.3. Garantie bij financieel onvermogen
8.3.1. Als de organisator wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
8.3.2. Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in repatriëring van de reiziger. De garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.
8.3.3. De organisator voorziet in deze garantie door zich aan te sluiten bij SGR of bij een ander door de ANVR goedgekeurd garantiefonds. De organisator maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

9. Opzegging door de reiziger
9.1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen voor het begin van de pakketreis. Doet deze dat dan is hij/zij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
9.2. Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met de reiziger overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.

9.3. Als de reiziger de reisovereenkomst opzegt, moet deze de annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt de organisator op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.
9.4. Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt de organisator mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
9.5. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. De organisator berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.
9.6. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de organisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die de organisator hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
9.7. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. De organisator brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.
9.8. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.
9.9. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kan de reiziger de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door de reiziger vooruitbetaalde gelden terug. De reiziger heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
9.10. Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. De reiziger kan dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en de reiziger dat wilt, omboeken.
9.11. Rekening houdend met de voorgaande sub artikelen 9.1 t/m 9.10 heeft TRAVELCENTER DE WIT de kosten voor opzegging als volgt bepaald:

Vanaf de dag dat de boeking is bevestigd tot 42 dagen voor vertrek de kosten die leveranciers in rekening brengen plus € 150,00 per reservering of dossier.
Vanaf 42 dagen (inclusief) tot 21 dagen voor vertrek de kosten die leveranciers in rekening brengen plus € 250,00 per reservering of dossier.
Vanaf 21 dagen (inclusief) tot 7 dagen voor vertrek de kosten die leveranciers in rekening brengen plus de gederfde winst, het geleden verlies en de verwerkingskosten c.q. de kosten van arbeid.
Vanaf 7 dagen (inclusief) tot en met de dag van vertrek de volledige reissom.
Dit is een aanvulling op de annuleringskosten die op de reisovereenkomst of in de voorwaarden van de betreffende organisator worden vermeld.

10. Betaling
10.1. De reiziger ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heeft de reiziger niet op het door de organisator vermelde tijdstip aan financiële verplichtingen voldaan, dan is de reiziger van rechtswege in verzuim.
10.2. Als de reiziger in verzuim is, maant de organisator, of iemand namens hem de reiziger aan tot betaling en stelt een termijn van 14 dagen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. De reiziger wordt erop gewezen dat als men ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet de reiziger de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.
10.3. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald is men over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet de reiziger na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal

15% over een reissom tot € 2500;
10% over de daaropvolgende € 2500;
5% over de volgende € 5000 en
1% over het meerdere, met een minimum van 40 Euro.
De reisorganisator kan in het voordeel van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

10.5. TRAVELCENTER DE WIT hanteert betalingsvoorwaarden zoals genoemd in de artikel 1.1 vermeld;
10.5.1. Aanbetaling
Na ontvangst van de boekingsbevestiging is door de hoofdaanmelder een aanbetaling verschuldigd deze moet binnen 8 dagen zijn voldaan. De aanbetaling bedraagt:

Tenminste 15% van de reissom
Indien met betrekking tot de boeking, derden (vervoermaatschappijen, accommodatieverschaffers, rederijen en/of andere leveranciers van reisonderdelen) een hogere aanbetaling eisen, een deel of de volledige reissom niet restitueren bij annulering of opzegging van de reis alsdan wordt de aanbetaling verhoogd met dit bedrag/deze bedragen.
Indien op de boekingsbevestiging een annuleringsverzekering is vermeld dan behoren verzekeringspremie, assurantiebelasting en poliskosten ook tot de aanbetaling.
Indien boekings-, bemiddelings-, reserveringskosten en/of administratiekosten op de boekingsbevestiging zijn vermeld behoren deze tot de aanbetaling.
De consumentenbijdrage voor de Stichting Calamiteitenfonds Reizen behoort tot de aanbetaling.
Indien een vliegticketgarantie en/of één of meer andere financiële garanties op de boekingsbevestiging zijn vermeld behoort deze tot de aanbetaling.
10.5.2. Restantbetaling
De volledige reissom dient ten laatste 42 dagen voor vertrek van de reis te zijn voldaan.

11. Verplichtingen van de reiziger
11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
11.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
11.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

12. Klachten
Tijdens de reis
12.1. Onverminderd artikel 7 meld de reiziger onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij:

De betrokken dienstverlener;
De reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
De organisator.
12.2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet de reiziger dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij de organisator in Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Als de reiziger niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis
12.6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

13. Geschillen
13.1. Als de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, of als de reiziger ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan men desgewenst uiterlijk binnen vierentwintig (24) maanden na de datum van de indiening van de klacht bij de organisator het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen.
13.2. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is de reiziger een vergoeding verschuldigd.
13.3. Alle vorderingsrechten verjaren twee jaar na afloop van de reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, twee jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.
13.4. Als de reiziger geen gebruik wil maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure, heeft de reiziger het recht om men tot de bevoegde rechter te wenden.
13.5. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
13.6. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

14. Nakomingsgarantie
14.1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
14.2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,00 per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
14.3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

aan het lid is surseance van betaling verleend; of
het lid is failliet verklaard; of
de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl).

Veghel, 1 april 2020.
© Copyright ANVR
© Copyright Travelcenter de Wit